REGLEMENT PATIENT CENTRICITY AWARD 2017

1. Algemeen

1.1     De Patient Centricity Award (‘de Award’) is een jaarlijks door Takeda Nederland B.V., gevestigd en kantoorhoudende aan de Jupiterstraat 250 te Hoofddorp (‘Takeda’), uit te reiken prijs aan een instelling waaraan beroepsbeoefenaren verbonden zijn of een samenwerkingsverband van beroepsbeoefenaren (‘de Instelling’) voor vernieuwende initiatieven ten behoeve van de ondersteuning van mensen met een hemato-oncologische aandoening. De Instelling dient een bij de Nederlandse Kamer van Koophandel geregistreerde rechtspersoon te zijn. De Award wordt niet uitgekeerd aan een individueel persoon.
1.2    Door deelname aan de Award (door een Project in te zenden door het digitaal verzenden van een volledig ingevuld Deelnameformulier) wordt u geacht op de hoogte te zijn van de Voorwaarden en verklaart u zich akkoord met dit Reglement.


 

2. Het Project

2.1    De Award wordt uitgereikt voor een project dat op een uitzonderlijke wijze bijdraagt aan het welzijn van mensen met een hemato-oncologische aandoening (het Project).
2.2    Projecten die in aanmerking komen voor de Award kunnen nieuwe initiatieven zijn op het vlak van verpleging, voorlichting, verzorging, begeleiding of ondersteuning van de hemato-oncologische patiënt. Ook niet-klinisch onderzoek kan in aanmerking komen voor de Award. De hemato-oncologische patiënt dient in ieder geval centraal te staan.
2.3    Er is sprake van een Project dat in aanmerking komt voor de Award indien aan alle volgende criteria is voldaan:
• Het project draagt bij aan het welzijn van mensen met een hemato- oncologische aandoening en verbetert op dit gebied de kwaliteit van de zorg;
• Het project is innovatief en heeft bij voorkeur een multidisciplinair karakter;
• Het project is ook inzetbaar in andere hemato-oncologische zorginstellingen;
• Het project kan niet geheel gefinancierd worden uit de reguliere middelen ( gebruikelijke financiering door overheid, zorgverzekeraar, subsidiegever of instelling);
• Het project mag geen commercieel doel dienen.


 

3. Voorwaarden voor deelname

3.1    Projecten kunnen worden ingezonden door medisch specialisten, (hemato-) oncologie verpleegkundigen of ziekenhuisapothekers (‘de Inzender’). Projecten kunnen uitsluitend worden ingezonden met toestemming van de daartoe bevoegde vertegenwoordigers van de Instelling.
3.2    De Inzender verklaart dat de Instelling op de hoogte is van en begrijpt dat de Instelling kan worden aangemerkt als winnaar (‘de Winnaar’) en dat de Winnaar en Takeda voorafgaand aan de uitreiking van de Award een door Takeda opgestelde schriftelijke sponsorovereenkomst zullen aangaan. Hierin worden wederzijdse rechten en verplichtingen van beide partijen vastgelegd evenals andere relevante afspraken over onder meer de besteding van de Award. Tevens staan hierin bepalingen over de verplichte transparantie (op grond van de Gedragscode Geneesmiddelenreclame en in het bijzonder de gedragsregels openbaarmaking financiële relaties, paragraaf 7.2 van de Gedragscode Geneesmiddelenreclame) en bepalingen met betrekking tot toestemming persoonsgegevens op te slaan conform de Wet bescherming persoonsgegevens.  Ook zal de Winnaar Takeda hierin toestemming geven eventuele verstrekte persoonsgegevens, foto’s en/of bijdragen te gebruiken bij promotionele activiteiten in verband met de Award alsmede in het kader van de bekendmaking van de Winnaar via alle media, waaronder begrepen radio, televisie, social media en internet.
3.3    Alle werknemers van Takeda of aan Takeda gelieerde (rechts)personen en hun inwonende familieleden, alsmede personen die direct of indirect betrokken zijn bij de organisatie van de Award, zoals de leden van de Jury, zijn van deelname aan de Award uitgesloten.
3.4    Een vertegenwoordiger van de Instelling dient bereid te zijn om persoonlijk bij de uitreiking van de Award aanwezig te zijn.


 

4. Wijze van deelname

4.1    Aan de Award kan uitsluitend worden deelgenomen door het digitaal invullen en insturen van een volledig ingevuld Deelnameformulier dat is te vinden op www.patientcentricityaward.nl (‘de Inzending’). Alle Inzendingen dienen te worden vergezeld van de volgende gegevens:
• Een volledig en correct ingevuld Deelnameformulier voorzien van voldoende informatie om te toetsen of er voldaan wordt aan de vereisten    van artikel 2.3 van het Reglement;
• Een projectbeschrijving waarin het Project voldoende uitgebreid wordt beschreven. Indien mogelijk voorzien van eventuele project ‘milestones’    en een voldoende inzichtelijke (en uitgewerkte) financiële onderbouwing.
4.2    Alleen Inzendingen die uiterlijk op 31 januari 2018 om 17:00 uur in het bezit te zijn van Takeda dingen mee naar de Award. Alle Inzenders van een tijdig ingezonden Project ontvangen een ontvangstbevestiging.
4.3    Alleen volledig en correct ingevulde Inzendingen die tevens voldoen aan de voorwaarden van art. 1, 2 en 3 van dit Reglement dingen mee naar de Award.
4.4    Takeda en door hem ingeschakelde (hulp)personen of derden zijn niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor verloren (gegane), vertraagde, verkeerd geadresseerde, verkeerd bezorgde, beschadigde of niet-afgeleverde Inzendingen, of voor Inzendingen die anderszins niet, of niet tijdig, door Takeda zijn ontvangen.
4.5    Inzenders geven Takeda toestemming en verklaren dat zij daartoe toestemming hebben van de Instelling om het Project openbaar te maken in het kader van de Award. Openbaarmaking vindt in onderling overleg plaats.
4.6    Deelnemers vrijwaren Takeda voor aanspraken van derden wegens inbreuk op rechten van derden zoals intellectuele eigendomsrechten.


 

5. Beoordeling

5.1    Alle Inzendingen worden beoordeeld door een deskundige en onafhankelijke jury (‘de Jury’).
5.2    De Jury bestaat uit:
• 2 hemato-oncologen
• 1 hemato-oncologie verpleegkundige
• 1 verpleegkundig specialist
• 1 vertegenwoordiger patiëntenvereniging Hematon
• 1 vertegenwoordiger patiëntenvereniging MPN Stichting
• De Medical Director van Takeda Nederland (niet-stemgerechtigd lid)
5.3    De Jury maakt gezamenlijk een selectie uit de binnengekomen Inzendingen. Indien de Jury op basis van de gegevens op het Deelnameformulier niet kan beoordelen of het Project voldoet aan de gestelde eisen en tot een oordeel kan komen, kan de Jury telefonisch contact opnemen met de Inzender voor nadere informatie. De Jury stemt vervolgens anoniem over de geselecteerde Inzendingen om een winnaar aan te wijzen. De Winnaar is het Project met de meeste stemmen.
5.4    De Inzender van de Winnaar van de Award krijgt voor 15 februari 2018 persoonlijk bericht.
5.5    Nadere informatie over de datum en de locatie van de bekendmaking van de winnaar van de Award volgt.


 

6. De Award

6.1    De Award vertegenwoordigt een waarde van maximaal € 10.000,- (zegge: tienduizend euro) exclusief BTW welk bedrag via een unrestricted educational grant (verstrekking van een geldbedrag waar geen invloed van Takeda op het Project tegenover staat) wordt toegekend aan de Winnaar. Indien de kosten van het winnende project lager zijn dan de aan de Award verbonden geldprijs worden enkel (en dus maximaal) de begrote kosten van het project vergoed en bedraagt de Award dus een lagere waarde, ter sponsoring van het Project van de Winnaar.
6.2    Bij een gelijk aantal stemmen op een Project (en indien er dus meerdere Projecten zijn die voor het winnen van de Award in aanmerking komen) behoudt de Jury zich het recht voor om meerdere winnaars van de Award aan te wijzen. De Jury mag dan de geldprijs van maximaal € 10.000,- naar eigen inzicht, in overeenstemming met het ingediende budget, verdelen over de winnende Inzendingen.
6.3    De Award is Winnaar gebonden, is niet overdraagbaar of inwisselbaar en dient volledig aan het Project te worden besteed. De Winnaar is verplicht om jegens Takeda financiële verantwoording af te leggen over de uiteindelijke besteding van het geldbedrag.
6.4    Bij weigering of niet aanvaarding van de Award of de aan de Award verbonden voorwaarden, zal de Award niet worden uitgekeerd. In dat geval is Takeda gerechtigd een andere Winnaar te kiezen of om te besluiten geen Winnaar aan te wijzen.
6.5    De uitbetaling van de geldprijs geschiedt door overschrijving van het bedrag op het bankrekeningnummer (IBAN) van de Winnaar.


 

7. Privacy

7.1    Door een ingevuld Deelnameformulier in te zenden en daardoor persoonlijke gegevens aan Takeda te verstrekken, gaat de Inzender ermee akkoord dat deze persoonsgegevens worden verwerkt in één of meer bestanden. Takeda draagt er zorg voor dat persoonsgegevens vertrouwelijk en zorgvuldig worden behandeld, en met inachtneming van de Wet bescherming persoonsgegevens.
7.2    De persoonsgegevens worden uitsluitend gebruikt om uitvoering te geven aan de Award en om de Inzender in de toekomst uit te nodigen betrokken te zijn bij Awards, tenzij de Inzender tegen deze laatste mogelijkheid verzet aantekent. De persoonsgegevens zullen niet worden verstrekt aan derden anders dan aan derde partijen die betrokken zijn bij de Award, waaronder begrepen de leden van de Jury, leveranciers, adverteerders, sponsors en/of producenten binnen de EU.
7.3    Inzenders hebben het recht hun persoonsgegevens in te zien en Takeda te verzoeken deze zo nodig te verbeteren, aan te vullen, te verwijderen of af te schermen. Eveneens hebben Inzenders het recht om zich af te melden voor toekomstige uitnodigingen om betrokken te zijn bij Awards.


 

8. Overig

8.1    Inzenders noch Instellingen kunnen rechten ontlenen aan en/of een vergoeding krijgen voor deelname aan de Award anders dan uitdrukkelijk omschreven in dit Reglement.
8.2    Takeda behoudt zich het recht voor om een ingezonden Project te diskwalificeren indien de Inzender of Instelling niet aan dit Reglement voldoet of zich anderszins op oneigenlijke wijze toegang verschaft tot of deelneemt aan de Award.
8.3    Druk-, spel- of andere soortgelijke fouten kunnen niet worden ingeroepen als grond voor bijkomende verplichtingen voor Takeda.
8.4    In alle gevallen waarin dit Reglement niet voorziet, beslist de directie van Takeda na overleg met de Jury.
8.5    Takeda is gerechtigd naar eigen inzicht dit Reglement alsmede zijn specifieke voorwaarden gedurende de looptijd van de Award te wijzigen of aan te passen, dan wel zonder opgave van reden de Award te staken, te wijzigen of aan te passen vanwege hem moverende redenen, zonder dat Takeda daardoor op enigerlei wijze tot vergoeding van schade is gehouden jegens de Inzender. Wijziging of aanpassing van de procedure, zal door Takeda op passende wijze publiekelijk (bijvoorbeeld via zijn website) bekend worden gemaakt. Inzender noch Instelling kan vanwege een wijziging enige aanspraak jegens Takeda doen gelden.